Alternatív Gimnáziumi Képzés

on 2017. október 23.

ALTERNATÍV GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Tanulmányi területek:

0001 gimnázium (9-12.)      - specializáció: belügyi rendészeti ismeretek

     első idegen nyelv: angol vagy német
     második idegen nyelv: angol vagy német

0002 gimnázium (9-12.)      - specializáció: dráma

     első idegen nyelv: angol vagy német
     második idegen nyelv: angol vagy német

Az iskolai oktatást-nevelést az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia (röviden: ÉKP) alapelveinek megfelelően szervezzük meg a gimnázium 9-12. évfolyamát. Az értékközvetítő és képességfejlesztő program és pedagógia célja, hogy a kultúra teljes rendszerét közvetítse olyan szükségletkielégítő tevékenységeken keresztül, amelyek fokozzák a tanulók teljesítményét, tágítják érdeklődésüket, egyidejűleg alkalmasak a családi eredetű szociális-kommunikációs hátrányok enyhítésére és a tehetségek felismerésére és fejlesztésére egyaránt; mindeközben figyelmet fordítunk a tanulási folyamatokat átszövő személyiség-fejlesztési stratégiák működtetésére is.

Az ÉKP keretében a tanulók a hagyományos tantárgyak mellett néptáncot, helytörténetet, színjátszást, dráma- és drámajáték-vezetést, a másik specializáción belügyi rendészeti ismereteket, önvédelmet, továbbá embertant, logikát is tanulnak. Az oktató-nevelő munka jövőbeni sikerét abban is látjuk, hogy osztályok kisebb tanulólétszámmal működhetnek, 20-25 gyermek tanulhat egy-egy osztályban. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban is történhet az igényeknek megfelelően az oktatás az egyes tantárgyakban. A csoportbontáson belül a pedagógusok differenciáltan, az egyéni képességek figyelembevételével szervezik az órai munkát, a felkészülést, az önálló ismeretszerzést.

A felvázolt iskolakoncepció az iskolánkat választó szülők és gyermekeik számára lehetővé teszi, hogy egységes pedagógiai elvek alapján, egységes követelmények, tantervek alkalmazásával, érdeklődésüknek, tehetségüknek, képességeiknek megfelelő egyéni fejlesztéssel eljussanak teljesítőképességük maximumáig úgy, hogy közben bármikor lehetőségük legyen kilépni ebből a rendszerből, illetve bármely irányban pályakorrekciót végezhessen, vagy olyan magas szintű tudást sajátíthasson el, amely biztosítja érettségi után a felsőfokú oktatási rendszerbe való bekapcsolódását. Gimnáziumi programunk a humán- és a reálérdeklődésű tanulók számára tud olyan széles ismeretanyagot közvetíteni, amely nyitva hagyja a pályaválasztás lehetőségét bármely tudományág felé. Amennyiben tanulóink mégsem kívánnának továbbtanulni, lehetőségük van a különböző szakképzési programba bekapcsolódni.

Kiemelt szerepet szánunk a beszédkészség, a kommunikációs készség fejlesztésének, az önálló ismeretszerzés megtanításának, a tanulási technikák megismerésének. Fontosnak tartjuk a munkakultúra elsajátíttatását, gyakoroltatását, az erkölcsi, etikai értékek megismertetését, belsővé válásának elősegítését, az identitástudat kialakítását, a honismeretet, a népművészeti hagyományok őrzését, ápolását, a közösségi élet normáihoz való alkalmazkodás fontosságának beláttatását.

Fontos feladat a felhalmozott tanulási kudarcok feloldása, s az ebből esetlegesen kialakuló szomatikus tünetek megszűntetése vagy enyhítése, a tanulás, a tudás iránti igény kialakítása. Az első időszak kiemelt célja az ismeretanyag elsajátításában feltárt hiányosságok megszüntetése, majd ezt követően olyan készségek, képességek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a magasabb követelményeknek való megfelelést.

A 4 év alatt biztosítjuk a diákok esélyegyenlőségét, a valamilyen okból lemaradók felzárkóztatását, hátrányaik kompenzálását az általánosságban ismert tantárgyakon túl (angol, német nyelv, történelem, fizika, kémia, földrajz stb.) olyan speciális tantárgyak oktatásával is erősítjük, mint a logika, gazdálkodási ismeretek, helytörténet, művészetesztétika, néptánc. Az egyik speciális irány aszínjátszás, dráma- és drámajáték-vezetés, a másik a belügyi rendészeti specialitás, amelyen részt vehetnek a tanulók. Ez a lehetőség az érdeklődési iránynak megfelelő alapozást adja és a további pályaválasztást segíti. A speciális foglalkozások kilépnek az iskola falai közül: a dráma- és drámajáték-vezetés saját színháztermünkben, más művészeti helyszíneken is zajlanak, a belügyi rendészeti irányultságú tanulók szakmai utakon, konzultációkon vesznek részt.   

Ezek mellett a tanítási órákon kívüli kiscsoportos foglalkozások megszervezésében, megtartásában további civil kapcsolatok is segítenek (színtársulat, művészeti együttes stb., amiknek műsoraiban szerepelhetnek diákjaink). A képességfejlesztő és tehetséggondozó gimnázium szakmai partnere a Testnevelési Egyetem Sport- és Neveléstudományi Tanszéke örömmel fogadta, támogatja az egészségfejlesztéssel, rekreációval kapcsolatos programjainkat, a két intézmény közösen hajt majd végre közös programelemeket. A közösségformálást a határon átnyúló kapcsolataik révén számos nemzetközi program aktív részesei lehetnek a gimnázium diákjai.

A négyéves képzés az „Értékközvetítő és Képességfejlesztő Alternatív Program” (gimnázium 9-12.) szerint zajlik, aminek bevezetésére miniszteri határozattal van engedélye az intézménynek. Az alternatív program jól illeszkedik a NAT-hoz, ami teljes mértékben biztosítja a közös követelményeket tartalmazó érettségi követelményeket, azaz az államilag elismert közép- és emelt szintű érettségi vizsgával zárulhatnak a tanulmányok. Ezután a diákoknak választási lehetőségük van a felsőoktatási továbbtanulás, a szakmaválasztás vagy a közvetlen munkába állás között.

Célunk, hogy a diákok a képzés ideje alatt próbálkozzanak meg a nyelvvizsga és nemzetközi ECDL vizsga letételével. Tudjuk, hogy koruknál, megélt kudarcaiknál fogva elsősorban a tanulók bizalmát kell elnyerni, a tanulás iránti igényüket újra kialakítani, önbizalmukat fejleszteni. Az első időszakban nagyobb hangsúlyt fektetünk személyiségük pozitív irányú fejlesztésére, mint az oktatási folyamatra a későbbi siker érdekében.

Az ÉKP alternatív programot kidolgozó intézményhez az országban negyedikként csatlakozott intézményünk. Ennek a gimnáziumi programnak a népszerűségét mutatja, hogy a már évek óta e szerint a program szerint működő intézmények iránt folyamatosan nagy az érdeklődés. Iskolánk a 2017/2018. tanévben második alkalommal hirdeti meg ezt a képzést. Biztosak vagyunk abban, hogy sok pályaválasztó diák és szüleik számára nyújthatunk az új tanévben is kiegyensúlyozott, nyugodt tanulmányi és szabadidős környezetet, sikeres éveket.

Teljes tájékoztató itt!